جوکر

1-همه دوست دارن اولین نفری باشن که طرفشون عاشقش شده ولی من ترجیح میدم آخرین نفرش باشم

2-بگذار دیگران هرچه می خواهند بگویند هرکس این حق را دارد که احمق باشد

3-اعتماد مثل یه پاک کنه بعد از هر اشتباه کوچیکتر میشه

4-همه ادم ها مثل ماه هستند قسمت تاریکی دارند که هرگز به کسی نشان نمی دهند

5-چرا باید بخاطر رفتار خشنم معذرت بخوام ؟؟ اونایی که منو به اینجا رسوندن هیچوقت ازم معذرت نخواستن

امید وارم از این مطلب راضی باشید MATIN SALEHI